Volg ons op facebook

Jaarverslag 2021

Dit bericht is geplaatst op 7 januari 2022.
Jaarverslag 2021

Hieronder vindt u het jaarverslag van het NOCK van het jaar 2021.

 

Vrijwilligers

Na een periode van nijpend gebrek aan vrijwilligers, hadden wij in 2021 10 vrijwilligers.  Het NOCK drijft op de inzet van vrijwilligers en met de uitbreiding van het aantal vrijwilligers tot het huidige niveau hebben wij in 2021 redelijk kunnen functioneren. (“mede dank zij vrouwe Corona…”)

Activiteitenplan

In voorgaande jaren heeft het NOCK een scala aan activiteiten ontwikkeld.  Ook in 2021 zijn wij blijven zoeken naar nieuwe activiteiten in een aantal verschillende aandachtsvelden. Wij hadden dus weer een leuke jaarkalender samengesteld, maar helaas zijn er door de coronamaatregelen een aantal niet doorgegaan… (zie hieronder)

Gerealiseerde en niet gerealiseerde activiteiten in 2021

Openstelling NOCK voor bezoekers/voorbijgangers: In 2021 was het NOCK – behoudens de sluitingsperiodes wegens corona – elke zondagmiddag van 13.30 – 16.00 uur geopend voor publiek. Onze vrijwilligers stonden klaar om het publiek voor te lichten. Door de onregelmatige openingen is het helaas niet gelukt om een overzicht van de bezoekersaantallen te maken. In pre-coronatijden lagen de bezoekersaantallen rond de 2000 over het hele seizoen.

Vaarexcursies: In 2021 stonden er maar liefst negen vaarexcursies gepland. Dit waren enkele tochten met de platte koeienschuit naar o.a. de Zwanburgerpolder en de Klaas Hennepoelpolder en een flink aantal excursies met de bekende platbodem Hylke Tromp. Met deze prachtige boot werden o.a. tochten gemaakt naar de polders van de Kagerplassen, naar enkele boerderijen en enkele zg. zomeravond-zwerftochten. De belangstelling van het publiek hiervoor was zeer groot (vaak zelfs overtekend) , maar ook hier heeft vrouwe corona af en toe het schip aan de wal gehouden. De deelnemers aantallen worden geschat rond de 75 personen.

Excursies/activiteiten voor kinderen

Hoewel de jeugdclub “Joppespeurders” door gebrek aan vrijwilligers geruime tijd stil heeft gelegen, zijn wij er toch in geslaagd in 2021 een aantal leuke en leerzame jeugdactiviteiten te organiseren. Niet alles heeft door corona doorgang kunnen vinden helaas, maar een aantal van de volgende activiteiten waren zeer succesvol: bijenmengsel maken; keien beschilderen; collages van natuurlijke materialen maken; de paardenmiddag; wilde bloemenmiddag;  IVN slootjesdagen; puzzeltocht op Koudenhoorn; schilderen voor kids; slootjespringen; herfstbladeren; uilenballen pluizen; wintervoer vogels en kerststukjes maken; nestkastjes maken. In totaal hebben rond de 50 kinderen aan deze activiteiten meegedaan.

 

Excursies/activiteiten voor volwassenen/gezinnen

Naast de vaarexcursies heeft het NOCK ook een aantal andere activiteiten voor volwassenen (en gezinnen) georganiseerd. (Oevervegetatie inventariseren; vroege vogel excursie; zwaluwexcursie; schilderen in de natuur; fotograferen op Koudenhoorn; winterwandeling.) Ook hier heeft een gedeelte door corona geen doorgang kunnen vinden, maar voor de wel gerealiseerde activiteiten werd weer enthousiast ingeschreven. Rond de 50 personen hebben van deze activiteiten zeer genoten, zo bleek uit de recensies achteraf.

NL DOET. Het NOCK was voornemens mee te doen aan NL DOET met activiteiten als “Clean up Koudenhoorn” en nestkastjes maken, maar door corona is helaas afgezien van deelname.

Bijenweek

Al enkele jaren organiseert het NOCK in samenwerking met de plaatselijke imker, onder andere voor de basisschool, maar ook tijdens speciale openingsuren een zg. “Bijenweek”. Er wordt dan in het NOCK een tentoonstelling ingericht en de imkers geven demonstraties en gastlessen. Helaas is door corona deze week in 2021 afgelast.

Communicatie

De vele activiteiten van het NOCK zijn via persberichten aangekondigd in de lokale pers. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen.

De website is verder vernieuwd en geactualiseerd, waarbij ook  veel informatie over de lokale fauna is toegevoegd. Ook zijn – dank zij enthousiast vrijwilligerswerk -  zeer regelmatig nieuwtjes en berichten op onze facebookpagina gepost.

Verder zijn er in 2021 7 nieuwsbrieven gemaakt (in niet-corona-tijden zijn dat er veel meer…) en  per e-mail verstuurd naar meer dan 200 contactadressen.

 

Kwalitatieve verbetering van het NOCK

Qua inrichting en voorzieningen voldoet het NOCK aan de wensen. Op een aantal punten zijn wij in 2021 wat meer de diepte ingegaan; zo zijn er drie werkgroepen gemaakt, die ieder een plan hebben gemaakt. (Activiteiten – Duurzaamheid/ verbetering biodiversiteit en Zichtbaarheid/ informatievoorziening.) In 2022 zullen onderdelen van deze plannen met behulp van de door de gemeente Teylingen verstrekte subsidie gestalte krijgen.

Biodiversiteit

Het NOCK beschikt al enkele jaren over een tweetal zg. cameravallen. In 2021 is hiermee een onderzoek gedaan op Koudenhoorn in de hoop de aanwezigheid van de Noordse Woelmuis vast te stellen. Helaas is deze mascotte van het NOCK (nog) niet aangetroffen. Wel heeft het onderzoek een aantal andere interessante gegevens en andere nieuwsgierige dieren opgeleverd, zoals een waterral, diverse soorten andere muizen en meerdere boommarters. In de winter van 2021/2022 wordt hieromtrent een verslag gegenereerd.

Om het gemis van de Noordse woelmuis te verzachten,  ontvingen wij (met dank)  van Vereniging Zoogdier een Noordse woelmuis op sterk water.

De collectie opgezette dieren (deels te leen van de Warmondse eendenkooi) is verder uitgebreid met een vos, steenuil en fuut.

En tenslotte zijn met betrekking tot de verbetering van de biodiversiteit op Koudenhoorn in 2021 meerdere nestkastjes vernieuwd en een uilen- en valkenkast geplaatst.

 

Waterral, bunzing en boommarter in de cameraval

Fondsenwerving

In 2021 heeft het NOCK zich bezonnen op de besteding van de door de gemeente Teylingen ter beschikking gestelde subsidie.  Verschillende werkgroepen hebben een plan ingediend ten aanzien van een aantal voorgenomen projecten. (bijvoorbeeld: vlindertuin; natuurroute; verbeteren biodiversiteit Koudenhoorn; zichtbaarheid/informatievoorziening; huiszwaluwtil, oeverzwaluwenwand; herinrichting gekapt bosperceel enz.)

Samenwerking met gemeente Teylingen

De Gemeente Teylingen en het NOCK  hebben in 2021 meerdere contactmomenten gekend ten aanzien van  de contractueel vastgelegde constructie waarbij het NOCK (mede) uitvoerder wordt van het natuur- en milieubeleid van de gemeente. Ook is meerdere keren samengewerkt met  “De Groene Uitdaging”.

Aanbod onderwijs

Het NOCK vindt dat haar aanbod moet aansluiten op de vraag. Om de behoefte van het onderwijs aan natuuronderwijs in beeld te krijgen, zijn in 2021 de banden met het basisonderwijs weer aangehaald en is een activiteitenplan voor 2022 opgesteld.

Natuurroute

Voor het “buitengebied” op Koudenhoorn (“Natuurpad”) wordt, op basis van een plan dat is gemaakt in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij en Arcadis, een voorstel ontwikkeld. In 2020 is er nog wel een bijeenkomst geweest met betrokken partijen, maar  helaas zijn er in 2021   geen vorderingen te melden.

Wandelkaart Teylingen

Met de vereniging ‘Betrokken Teylingers’ werd ook in 2021 weer aan een “Wandelkaart” voor Warmond/Teylingen gewerkt, met als vertrekpunt het NOCK op Koudenhoorn, waarbij het accent op de vier landschappen ligt. Eind 2021 is er een zg. vloerpuzzel  (170 x 170 cm) gemaakt met als afbeelding een kaart van ons interessegebied. Hiermee kunnen wandelaars  vanaf voorjaar 2022 “op het goede spoor” gezet worden.

Huisvesting NOCK

Hoewel het NOCK vanaf de start in 2014 tot ruime tevredenheid  huisvesting heeft genoten in het Paviljoen, later Coazy; leeft er daarnaast toch ook al geruime tijd de wens om een “meer eigen stek” te hebben. Al enkele jaren geleden – en ook weer in 2021 - heeft het NOCK aan de gemeente kenbaar gemaakt graag te willen verhuizen naar “het gebouwtje aan de overkant”. Nu de wethouder eind 2021 te kennen heeft gegeven dat deze ruimte “nog niet vergeven” is, zal het NOCK in de eerste maanden van 2022 een concreet en compleet voorstel samenstellen en voorleggen aan de gemeente Teylingen.

Warmond, december 2021

Tom van Oort

secr. Stg. Natuurvrienden Koudenhoorn

(Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn)

mei 30
Aankomende activiteit

Lezing Roofvogels

VOL: LEZING ROOFVOGELS IN HET NOCK 30 mei Wilt u meer weten over roofvogels en uilen bij u in de buurt? Dat kan als u op donderdagavond 30 mei as. naar het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn in Warmond komt! Op deze avond geeft Peter de Maagt van de Roofvogelwerkgroep Rijnland een lezing over roofvogels en uilen die rond de Kagerplassen voorkomen. Peter houdt zich als enthousiast vrijwilliger actief bezig met monitoring en het ringen namens de roofvogelwerkgroep. Lees verder

© Copyright Koudenhoorn Warmond - A Mister Hugo website