Volg ons op facebook

De vier landschappen

Ontdek de landschappen rondom het Natuur Ondekking Centrum Koudenhoorn. De ontwikkelingen in de geschiedenis Warmond hebben tot vier landschappen geleid met elk hun kenmerkende dier- en plantensoorten.

Aangelegd landschap

Het eiland Koudenhoorn is in de tachtiger jaren volledig door mensenhanden ingericht. Het is 38 ha groot en bestaat uit drie delen.

Het roodomrande stiltegebied waar natuur- en landschapswaarden voorop staan, is gedeeltelijk toegankelijk. De rest van het eiland (geelomrand) is voor recreatie, een deel in het noorden intensieve dagrecreatie, zonnen, spelen en zwemmen. In het middendeel liggen voor extensieve recreatie moestuinen, paardenweides, een kinderboerderij en een speelbos. Met de vele natuurlijke elementen, ruigtes, hakhoutbosjes en hagen, doet dit deel qua natuurwaarden niet onder voor het stiltegebied, mede door de rietkragen en –velden. Het totaalaantal strekkende meters rietkraag is in het recreatiegebied hoger dan in het stiltegebied (± 1530m tegenover 850m). Hierdoor is het eiland aantrekkelijk voor de uiterst zeldzame Noordse Woelmuis.

Landgoederen

Oostergeest en het Bos van Krantz in Warmond, het Overbosch in Voorhout, en Buitenplaatsen Groot Leerust en Rusthoff in Sassenheim zijn ingericht in de Engelse landschapsstijl die in de 18e eeuw populair was en de natuur als inspiratiebron had. In het parklandschap wisselen open en gesloten gebieden elkaar in goed evenwicht af. Paden kronkelen door het gebied. De gazons, weilandjes en waterpartijen vormen de open gebieden, de gesloten stukken zijn beplant met bomen en heesters. Het bos bevat restanten van Middeleeuwse bossen en in de oude bomen broeden bosvogels (zoals Bosuil, Grote Bonte Specht en Boomklever) en diverse soorten vleermuizen. In de vroege lente bloeien stinzeplanten zoals Sneeuwklokje, Wilde Hyacint en Bosanemoon onder de bomen. Soorten als Moerascypres of Rhodondendron die oorspronkelijk niet uit Nederland komen, worden elders niet aangetroffen.

Veenweide gebied

In het veenweidegebied rond de Kagerplassen bij Warmond herkennen veel mensen het “Oudhollandse Polderlandschap”, waarin weilanden en sloten en grote plassen elkaar afwisselen. Hwt is een vogelrijk gebied met weide- , water- en rietvogels en daarnaast veel planten, insecten en amfibieën. Er zijn rietranden of zelfs kleinere rietmoerasjes te vinden waarin de Noordse woelmuis zich thuis voelt.

Bollenvelden

Ten noordwesten van Warmond liggen de economisch belangrijke bollenvelden. Door de monocultuur is de biodiversiteit er laag maar diverse organisaties zijn samen met bollentelers en de Bollenstreekgemeenten actief om de natuur weer een plek te geven. Zo voert de Agrarische Natuur en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond sinds 2010 campagne om bollenvogels onder de aandacht te brengen en te beschermen en werkt Landschapsbeheer Zuid-Holland samen met zes Bollenstreekgemeenten aan het herstel van het cultuurlandschap door karakteristieke elementen als bomenlanen en houtsingels te creëren.

jul. 28
Aankomende activiteit

Puzzeltocht op Koudenhoorn

Zondagmiddag 28 juli: **Speurtocht voor kids en familie. ** Vanuit het NOCK hebben we een leuke puzzeltocht uitgezet over het eiland Koudenhoorn. Vanaf 13.30 uur ben je welkom. (kinderen van 6-12 jaar, vergezeld door minstens een volwassene) De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Aanmelden is niet nodig… kom gewoon langs! Deelname is gratis. Lees verder

© Copyright Koudenhoorn Warmond - A Mister Hugo website